Përse koha në pingun tim është shumë e lartë?

Pyetje: Në rrjetin tim shtëpiak thuajse çdo herë që bëjë ping në Internet koha e pingut është shumë e lartë. Më intereson të dijë cili është problemi?

Besimi

Përgjigje: I nderuari Besim, faleminderit për pyetjen tuaj!

Për të ofruar një përgjigje të saktë në pyetjen tuaj, duhet ditur më shumë informatë në lidhje me atë se:

– që kur problemi është paraqitur?

– me cilët server të uebit në Internet ju paraqiten kohët e larta të pingut?

– a e keni kontaktuar ISP (ofruesin e shërbimeve të Internetit) tuaj në lidhje me këtë?

Pavarësisht, gjeni në vijim disa nga faktorët që mund të shkaktojnë një rritje të kohëve të pingut.

Fillimisht, të shohim se çfarë është komanda ping?

Mendohet se ping është shkurtesë e Packet InterNet Groper, apo siç ekziston edhe mendimi tjetër se ping është emërtimi i tingullit që lokatori i zërit e prodhon. Pavarësisht, të dhënat në Internet tregojnë se ping është një nga veglërit e hershme të rrjeteve kompjuterike përfshi edhe Internetin që kryesisht është përdorur për të verifikuar lidhjet fizike në mes të dy kompjuterëve apo edhe në mes të dy rrjeteve kompjuterike qoftë në rrjetet LAN, WAN apo edhe në Internet.

Komanda ping i përdorë dy format e protokollit për kontrollin e mesazheve në Internet (ICMP) si: kërkesa për jehonë (në Ang. echo_request) dhe përgjigja nga jehona (në Ang. echo_reply). Kështu në praktikë, komanda ping shoqërohet nga një adresë e IP apo emër i kompjuterit të skajshëm ashtu që ICMP i cili është pjesë e pakëtit të IP që operon në shtresën e tretë të modelit OSI, dërgon një paketë të vogël deri tek kompjuteri i skajshëm i cili duhet të përgjigjet duke e kthyer paketën e vogël mbrapa. Dërgimi i paketës së vogël nga ana e ICMP bëhet përmes kërkesës për jehonë, ndërsa kthimi i paketës së vogël nga kompjuteri i skajshëm bëhet përmes përgjigjes nga jehona të ICMP që ndryshe njihet edhe si pong. Ndaj mos të habitemi nëse themi se komanda ping me anë të paketave luan ping-pong me kompjuterin e skajshëm. Gjithashtu, një analogji tjetër e komandës ping është rasti kur ndodhemi në ambiente që gjenerojnë jehonë të zërit ashtu që sa herë që lëshojmë zërin në formë të thirrjes, si përgjigje dëgjojmë po zërin tonë nga jehona që kthehet. Në figurën në vijim është dhënë komanda ping me elementet shoqërues.

Figura 1. Komanda ping
Figura 1. Komanda ping

Nga figura 1 vërejmë se kemi iniciuar komandën ping deri tek adresa e IP 127.0.0.1, që në fakt është adresa e rezervuar për të testuar pakon e protokollit TCP/IP në ndërfaqësin e rrjetit të kompjuterit lokal, me madhësi të së dhënës së transmetuar prej 32 bajt. Nga katër paketa të dërguar (echo_request), po katër paketa janë kthyer (echo_reply) që tregon se nuk ka humbje në transmetim. Kohët si minimale dhe maksimale tregojnë kohëzgjatjen e përgjigjes, ashtu që mesatarja e tyre paraqet gjendjen latente të rrjetit që do të thotë kohëzgjatja e përshkimit të rrugës së paketit nga dërguesi e deri tek pranuesi dhe anasjelltas.

Nga ato që u thanë më sipër për komandën ping, përgjigja për të evituar vonesat e larta në transmetim do të ishte si në vijim:

  • të verifikohet drajveri i ndërfaqësit të rrjetit në kompjuter
  • të kontrollohet a punon pako e protokollit TCP/IP në ndërfaqësin e rrjetit në kompjuter
  • të përdoren ndërfaqësit me kabllo si edhe të verifikohet kabllo që ndërlidhë kompjuterin me pajisjen qendrore
  • të verifikohet pajisja qendrore, posaçërisht të rishikohet konfigurimi nëse është ndërrues (në Ang. switch) i menaxhueshëm
  • të rishikohet konfigurimi në rrugëzues (në Ang. router), nëse ka të tillë në rrjetin tuaj
  • të kontaktohet ofruesi i shërbimeve të Internetit nga ku merrni shërbime në Internet ashtu që të verifikohet ana tjetër e rrjetit (në këtë rast rrjeti i ISP)
  • natyrisht që ekzistojnë edhe faktorë në anën e serverit të uebit me të cilin ju synoni të komunikoni që ndikojnë në vonesat e larta në transmetim ndaj bëni mirë të kontaktoni përkrahjen teknike të tyre (serverit të uebit nga ku e merrni shërbimin)
  • si dhe praktika të tjera që mund të jenë të dëshmuara nga forumet e rrjeteve kompjuterike në Internet

Shpresoj të jetë përgjigje e duhur për pyetjen tuaj.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.