Anketë: A duhet ti kushtohet më shumë prioritet edukatës fizike në sistemin arsimor?

Figura 1. EDUCARNIVAL 2014 at IIT Delhi (SlideShare.net, 2015)
Figura 1. EDUCARNIVAL 2014 at IIT Delhi (SlideShare.net, 2015)

Janë të shumtë argumentet që flasin për ndikimin pozitiv të edukatës fizike dhe sportit në zhvillimin mendor dhe fizik të rinisl në veçanti dhe të shoqërisë në përgjithësi. Kjo vetvetiu të ngjallë pyetjen se nëse duam të jemi një shoqëri e shëndetshme, atëherë modeomos duhet ti kushtohet në mënyrë institucionale përkrahje maksimale edukatës fizike dhe sportit në çdo nivel shkollor si: fillor, të mesëm dhe akademik. Me gjithë përpjekjet e deritanishme institucionale në shoqërinë tonë për ta vetëdijësuar rininë tonë në edukatën fizike dhe sportive, a mendoni se është koha të rishikohen plan programet arsimore ashtu që ti kushtohet më shumë prioritet edukatës fizike në sistemin arsimor? Atëherë, meqë edhe në duam që të jemi shoqëri e shëndetshme, atëherë përmes anketës në vijim shpreheni opinionin tuaj në lidhje me pyetjen se duhet apo jo ti kushtohet më shumë prioritet edukatës fizike në sistemin arsimor?

Faleminderit paraprakisht për kohë dhe konsideratë!

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.