Pyetje për rrjetet kompjuterike

Pyetje: Desha t’ju pyes per rrjetat kompjuterike. Nëse ka mundësi me ma dhanë një sqarim?
1. Një rrjet kompjuterik mund të lidhet me një tjetër (ose më tepër) për të krijuar një sistem të zgjeruar komunikimi.

  • Cilët janë pajisjet e përdorura për të lidhur dy rrjete të tipit të njëjtë, p.sh., dy rrjete Ethernet? Jep një përshkrim të shkurtër të funksionit të secilës pajisjeje.
  • Cila është ajo pajisje që tejkalon jokompatibilitetin ndërmjet rrjeteve (p.sh., Wi-Fi dhe Ethernet)?

Islami

Përgjigje: I nderuari Islam, faleminderit për pyetjet tuaj! Përgjigjet në pyetjet tuaj, janë si në vijim:

  • Hub dhe Switch janë pajiset të cilat përdoren për ti lidhur dy rrjete të tipit të njëjtë. Hub punon në principin ashtu që kur një paketë arrin në një portë të Hub-it, atëherë ai e transmeton atë (paketën) në portet tjera kështu që paketën në fjalë e pranojnë të gjithë kompjuterët e lidhur në hub. Për dallim, switch operon në formatin që sa herë që arrinë një paketë në njërën nga portat e switch, fillimisht switch krahason frame-in e destinuar në paketë me adresat fizike që i ka të ruajtura dhe kështu e përcjellë paketën vetëm tek kompjuteri për të cilin është destinuar kjo paketë.

hubFigura 1. Hub (3Com)

switchFigura 2. Switch (3Com)

  • Pajisja e cila tejkalon jokompatibilitetin ndërmjet rrjeteve është Pika e Qasjes apo në Anglisht Access Point. Kjo pajisje përbëhet nga antenat të cilat i ndërlidhin të gjitha pajisjet fundore që operojnë në teknologjinë e komunikimit 802.11 (Wi-Fi) si dhe përmban portat fizike (zakonisht katër të tilla) të cilat i ndërlidhin të gjitha pajisjet fundore që operojnë në teknologjinë e komunikimit 802.3 (Ethernet).

029

Figura 3. Access Point (3Com)

Shpresoj të jenë përgjigjet e duhur për pyetjet tuaja.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.