Përmbajtja e trajnimit Windows Server Administration Fundamentals

Në mesin e pyetjeve më të shpeshta që kemi marrë nga të interesuarit në lidhje me trajnimin Windows Server Administration Fundamentals pa dyshim është edhe pyetja:

  • Çfarë do të mësoj në trajnim?

Në mënyrë reciproke, që të interesuarit ta kenë përgjigjen e duhur e njëkohësisht dhe Dautti të jetë transparent me përmbajtjen e trajnimeve që ofrohen nga fusha e Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit (TIK), në vijim mund ta gjeni përmbajtjen e trajnimit.

InfoTech

Përmbajtja e trajnimit:

1: Hyrje në Windows Server
2: Mënyrat e instalimit të Windows Server
3: Detyrat pas instalimit të Windows Server
4: Directory Services në Windows Server
5: Si ti shtoni rolet në Windows Server?
6: Group Policy në Windows Server
7: Virtualizimi në Windows Server
8: Si të ruani të dhënat në Windows Server?
9: Akordimi dhe mirëmbajtja e Windows Server
10: Përditësimi dhe Zgjidhja e problemeve në Windows Server
11: Njihu me provimin MTA 98-365 Exam
12. Testimi i aftësive dhe shkathtësive të fituara në trajnim

Në sesionet 1 deri në 11, krahas prezantimeve (ligjëratave) mbahen edhe ushtrimet praktike të bazuara në Windows Server 2016. Në sesionin e 12, mbahet provimi praktik për të testuar aftësitë dhe shkathtësitë e fituara nga trajnimi. Trajnimi është i bazuar në librin Windows Server 2016 Administration Fundamentals të autorit dhe instruktorit Bekim Dauti.

Trajnimi mbahet në qendrën e trajnimit të InfoTech, andaj procesin e regjistrimit dhe ndarjes së certifikatave e organizon InfoTech. Kështu, të gjithë të interesuarit për trajnimin Windows Server Administration Fundamentals ta kontaktojnë InfoTech në:

Telefoni fiks: 0280 320 358 dhe
e-Postë: InfoTech@InfoTech-Kosova.com

Faleminderit paraprakisht për interesimin tuaj!

Shpresojmë që kjo të jetë një informatë e duhur për ju.

paqe me ju,

Dautti

LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | Facebook

 

6 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.